Avís Legal

  1. Política de privacitat i protecció de dades personals

Mitjançant aquest avís, Clínica Blasi, amb domicili social a amb CIF nº i inscrita en el Registre Mercantil informa els usuaris del portal web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “les Dades Personals”) perquè els Usuaris determinin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar a Clínica Blasi les Dades Personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per Clínica Blasi al Portal oa través del Portal. Clínica Blasi es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria.
En aquests supòsits, Clínica Blasi anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. A l’efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides en els diferents formularis seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal per tal de tramitar adequadament la seva sol·licitud, i el destinatari serà Clínica Blasi. Clínica Blasi, com a responsable del fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades. Per a això, i per tal de facilitar-aquest tràmit, n’hi haurà prou que ens remeti un missatge amb la seva petició, a l’adreça electrònica:.
De la mateixa manera, es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer. Remetent la informació sol·licitada en els formularis, l’interessat consent expressament el tractament i cessió de les seves dades a Clínica Blasi, per al compliment de la finalitat indicada.
A l’efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides en els diferents formularis seran incloses en un fitxer de Clínica Blasi amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud i gestionar adequadament la prestació de serveis. Aquestes dades seran tractades així mateix per informar-lo i remetre-li publicitat sobre promocions especials relatives a serveis o productes relacionats amb internet i les noves tecnologies. Si no desitja que les seves dades siguin tractades amb finalitat comercial, li preguem comuniqui marqui la casella que li apareixerà en el moment de contractar el servei. A l’adreça electrònica: podrà exercir els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició que la normativa li reconeix.

  1. Navegació web. Cookies

Les cookies són petits arxius de text que s’instal·len en el navegador de l’ordinador de l’Usuari per registrar la seva activitat, enviant una identificació anònima que s’emmagatzema en el mateix, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, el accés als Usuaris que s’hagin registrat prèviament i l’accés a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. Es poden utilitzar també per mesurar l’audiència, paràmetres del trànsit i navegació, temps de sessió, i / o controlar el progrés i el nombre d’entrades.
Clínica Blasi procurarà en tot moment establir mecanismes adequats per obtenir el consentiment de l’Usuari per a la instal·lació de cookies que ho requereixin. No obstant l’anterior, s’ha de tenir en compte que, de conformitat amb la Llei, s’entendrà que l’Usuari ha donat el seu consentiment si modifica la configuració del navegador deshabilitant les restriccions que impedeixen l’entrada de cookies i que el referit consentiment no serà necessari per la instal·lació d’aquelles galetes que siguin estrictament necessàries per a la prestació d’un servei expressament sol·licitat per l’Usuari (mitjançant registre previ).

A continuació adjuntem una llista de les galetes principals que Clínica Blasi esta utilitzant:

NomOrigenFunció de la cookie
-utmaGoogle AnalyticsHabiliten la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entri al lloc web de Clínica Blasi. A través d’un navegador s’instal·larà aquesta galeta. Quan aquest usuari torni a entrar a la nostra pàgina amb el mateix navegador, la galeta considera que és el mateix usuari. Només en el cas que l’usuari canviï de navegador, Google Analytics ho considerarà un altre usuari.
-utmb

-utmc

Google AnalyticsHabiliten la funció de càlcul del temps de sessió. La primera (UTMB) registra l’hora d’entrada a la pàgina i la segona (utmc) comprova si s’ha de mantenir la sessió oberta o s’ha de crear una sessió nova. La cookie UTMB caduca als 30 minuts des de l’últim registre de pàgina vista mentre que la utmc és una variable de sessió, de manera que s’elimina automàticament en canviar de web o al tancar el navegador.
-utmzGoogle AnalyticsHabilitan la función de registro de la procedencia del usuario. Los datos registrados serán, entre otros, si el usuario llega a nuestro sitio Web por tráfico directo, desde otra web, desde una campaña publicitaria o desde un buscador (indicando la palabra clave utilizada y la fuente)
PHPSESSIDPròpia de Clínica BlasiActiva la funció de control d’idioma, detectant així el país d’origen del visitant i manant a l’idioma correcte.
Clínica BlasiPròpia de Clínica BlasiPermet realitzar la permanència de la sessió per mostrar el missatge d’informacion de les cookiesSense perjudici de l’anterior, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

 

  1. Condicions d’Ús i la seva acceptació

Aquestes condicions regulen l’ús del web de Clínica Blasi per a l’usuari d’Internet, i expressen l’acceptació plena i sense reserves del mateix de totes i cadascuna de les condicions i restriccions que estiguin publicades al web en el moment en què accedeixi a la mateixa. L’accés a la web i / o la utilització de qualsevol dels serveis en ella inclosos suposarà l’acceptació de totes les condicions d’ús. Clínica Blasi es reserva el dret a modificar unilateralment la web i els serveis que s’hi ofereixen, incloent la modificació de les condicions d’ús. Per això es recomana a l’usuari que llegeixi aquest avís legal tantes vegades com accedeixi a la web.

 

  1. Condicions d’utilització del web

L’usuari ha d’utilitzar la web de conformitat amb els usos autoritzats. Queda expressament prohibida la utilització del web o de qualsevol dels seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris a la bona fe, l’ordre públic o al que s’estableix en les condicions d’ús. Queda igualment prohibit qualsevol ús lesiu de drets o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, dificultin la utilització per part d’altres usuaris la normal utilització del web i / o els seus serveis. La utilització de la web és gratuïta per a l’usuari.

 

  1. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del web (marca, noms comercials, imatges, icones, disseny i presentació general de les diferents seccions) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial de Clínica Blasi o de tercers. En cap cas l’accés a la web implica que per part de Clínica Blasi o del titular d’aquests drets: (1) s’atorgui autorització o llicència sobre aquests continguts, (2) es renunciï, transmeti o cedeixi totalment o parcialment cap dels seus drets sobre aquests continguts (entre d’altres, els seus drets de reproducció, distribució i comunicació pública). No podran realitzar utilitzacions del web i / o dels seus continguts, diferents de les expressament autoritzades per Clínica Blasi. Cap usuari d’aquesta web pot revendre, tornar a publicar, imprimir, baixar, copiar, retransmetre o presentar cap element d’aquest web ni dels continguts de la mateixa sense el consentiment previ per escrit de Clínica Blasi, llevat que la llei permeti, en mesura raonable, copiar o imprimir els continguts per a ús personal i no comercial mantenint inalterats, en tot cas, el Copyright i altres dades identificatives dels drets de Clínica Blasi i / o del titular dels drets d’aquests continguts. Aquesta web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la propietat industrial i intel·lectual internacionals i d’Espanya, ja sigui com a obres individuals i / o com a compilacions. L’usuari no pot esborrar ni modificar de cap manera la informació relativa a aquests drets inclosos a la web. Queden reservats tots els drets a favor de Clínica Blasi o del titular dels mateixos.

 

  1. Exclusió de Garanties i Responsabilitat

Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web
Clínica Blasi no garanteix i no assumeix cap responsabilitat pel funcionament del web i / o els seus serveis. En cas de produir-se interrupcions en el seu funcionament Clínica Blasi tractarà, si això fos possible, d’advertir-ho a l’usuari. Clínica Blasi tampoc garanteix la utilitat del web i / o els seus serveis per a la realització de cap activitat en particular, la seva infal·libilitat ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin. Clínica Blasi està autoritzat a efectuar quantes modificacions tècniques que siguin necessàries per millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i de la seva connexió. Llevat que s’indiqui expressament un termini, la prestació dels serveis té en principi una durada indefinida, però, Clínica Blasi està autoritzat a donar per acabats algun dels serveis o l’accés al web en qualsevol moment. Sempre que això fos possible, Clínica Blasi tractarà de comunicar-ho amb antelació a l’usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts

Els continguts de tot tipus inclosos a la web que es troben disponibles per al públic en general, faciliten l’accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per Clínica Blasi. Aquests continguts són facilitats de bona fe per Clínica Blasi amb informació procedent, de vegades, de fonts diferents a Clínica Blasi. Per tant, Clínica Blasi no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat de Clínica Blasi que pogués derivar pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la que s’accedeixi per mitjà del web. Clínica Blasi no garanteix la idoneïtat dels continguts inclosos a la web per a fins particulars de qui accedeixi a aquesta. En conseqüència, tant l’accés a aquesta web com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en les mateixes s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i Clínica Blasi no respondrà en cap cas i en cap mesura pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles a la web. Així mateix, Clínica Blasi no serà en cap cas responsable per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers ia les que es pugui accedir a través del web.

Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines

El web pot permetre a l’usuari el seu accés per mitjà d’enllaços a altres pàgines web. Clínica Blasi no respon ni fa seu el contingut de les pàgines web enllaçades, ni garanteix la legalitat, exactitud, veracitat i fiabilitat de la informació que incloguin. L’existència d’un enllaç no suposarà l’existència de relació de cap tipus entre Clínica Blasi i la titular del lloc enllaçat. Clínica Blasi no tindrà cap tipus de responsabilitat per infraccions o danys que es causin a l’usuari oa tercers pel contingut de les pàgines web a les quals es trobi unides per un enllaç. Jurisdicció i llei aplicable. Les condicions d’ús i els serveis oferts a la web es regeixen per la Llei Espanyola. Clínica Blasi no té cap control sobre qui o quins poden accedir al seu web i on poden estar emplaçats. Tot i que Clínica Blasi és conscient d’això, això no vol dir que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers; en cas de conflicte o reclamació en relació al web o qualsevol dels serveis que s’hi presten, les parts acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de Madrid (Espanya)